แจกฟรี! พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534(แก้ไขเพิ่มเติม)

แจกฟรี! กฎหมายที่ต้องสอบ ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล สืบเนื่องจากในเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล ฯลฯ ได้กำหนดประเด็นในการสอบ ซึ่งแบ่งเป็น ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องออกข้อสอบแน่นอน...