คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวฉาว

กฎอัยการศึก คืออะไร?(มีคำตอบ)

กฎอัยการศึก คืออะไร?

การประกาศกฎอัยการศึก เป็นไปตาม พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซึ่งได้ตราขึ้นไว้สำหรับประกาศใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นเพื่อรักษาความสงบเรียบ ร้อยในบ้านเมือง เช่น ในกรณีเกิดสงคราม การจลาจล โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้บังคับ และเมื่อจะยกเลิกการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ใดจะต้องประกาศออกมาเป็น พระบรมราชโองการ

ผู้มีอำนาจประกาศกฎอัยการศึก นั้น พ.ร.บ.กฎอัยการศึกฯ มาตรา 4 ระบุว่า “เมื่อมีสงครามหรือจลาจลขึ้น ณ แห่งใดให้ผู้บังคับบัญชาทหาร ณ ที่นั้น ซึ่งมีกำลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน หรือเป็นผู้บังคับบัญชาในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด ๆ ของทหารมีอำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึก เฉพาะในเขตอำนาจหน้าที่ของกองทหารนั้นได้ แต่จะต้องรีบรายงานให้รัฐบาลทราบโดยเร็วที่สุด”

อำนาจทหารเมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึก

ตามมาตรา 6 ระบุว่า “ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเหนือเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในส่วนที่เกี่ยว กับการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความ ต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร” เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจ

ตามมาตรา 8 “เมื่อประกาศใช้กฎอัยการศึกในตำบลใด, เมืองใด, มณฑลใด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจเต็มที่จะตรวจค้น, ที่จะเกณฑ์, ที่จะห้าม, ที่จะยึด, ที่จะเข้าอาศัย, ที่จะทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่, และที่จะขับไล่”

การตรวจค้น (มาตรา 9)

การตรวจค้นนั้น ให้มีอำนาจที่จะตรวจค้น ดังต่อไปนี้

(1) ที่จะตรวจ ค้น บรรดาสิ่งซึ่งจะเกณฑ์ หรือต้องห้าม หรือต้องยึด หรือจะต้อง เข้าอาศัย หรือมีไว้ในครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งมีอำนาจที่จะตรวจค้นได้ไม่ว่าที่ตัวบุคคล ในยานพาหนะ เคหะสถาน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ใด ๆ และไม่ว่าเวลาใด ๆ ทั้งสิ้น

(2) ที่จะตรวจข่าวสาร จดหมาย โทรเลข หีบ ห่อ หรือสิ่งอื่นใดที่ส่งหรือมีไปมาถึงกัน ในเขตที่ประกาศใช้กฎอัยการศึก

(3) ที่จะตรวจหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพโฆษณา บทหรือคำประพันธ์

การเกณฑ์ (มาตรา 10)
การเกณฑ์นั้นให้มีอำนาจที่จะเกณฑ์ได้ดังนี้

(1) ที่จะเกณฑ์พลเมืองให้ช่วยกำลังทหารในกิจการ ซึ่งเนื่องในการป้องกันพระราชอาณาจักร หรือช่วยเหลือเกื้อหนุนราชการทหารทุกอย่างทุกประการ

(2) ที่จะเกณฑ์ยวดยาน, สัตว์พาหนะ, เสบียงอาหาร, เครื่องศาตราวุธ, และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ จากบุคคลหรือบริษัทใด ๆ ซึ่งราชการทหารจะต้องใช้เป็นกำลังในเวลานั้นทุกอย่าง

การห้าม(มาตรา 11)
การห้ามนั้น ให้มีอำนาจที่จะห้ามได้ดังนี้
(1) ที่จะห้ามมั่วสุมประชุมกัน
(2) ที่จะห้ามออก จำหน่าย จ่ายหรือแจก ซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ภาพบทหรือคำประพันธ์
(3) ที่จะห้ามโฆษณา แสดงมหรสพ รับหรือส่งซึ่งวิทยุ วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์
(4) ที่จะห้ามใช้ทางสาธารณะเพื่อการจราจรไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ รวมถึงทางรถไฟและทางรถรางที่มีรถเดินด้วย
(5) ที่จะห้ามมีหรือใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออาวุธ เครื่องอุปกรณ์ของอาวุธ และเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช หรือทรัพย์สิน หรือที่อาจนำไปใช้ทำเป็นเคมีภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวได้
(6) ที่จะห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานภายในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด
(7) ที่จะห้ามบุคคลเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตท้องที่ใดซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร เห็นว่าเป็นการจำเป็นเพื่อการยุทธ การระงับปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อยและเมื่อได้ประกาศห้ามเมื่อใดแล้ว ให้ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตนั้นออกไปจากเขตนั้นภายในกำหนดเวลาที่ได้ประกาศ กำหนด
(8) ที่จะห้ามบุคคลกระทำหรือมีซึ่งกิจการหรือสิ่งอื่นใดได้ตามรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมได้กำหนดไว้ว่าควรต้องห้ามในเวลาที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการ ศึก

การยึด(มาตรา 12)
บรรดาสิ่งซึ่งกล่าวไว้ ในมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ นั้น ถ้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเห็นเป็นการจำเป็น จะยึดไว้ชั่วคราวเพื่อมิให้เป็นประโยชน์แก่ราชศัตรู หรือเพื่อเป็นประโยชน์แก่ราชการทหาร ก็มีอำนาจยึดได้

การเข้าอาศัย(มาตรา 13)
อำนาจการเข้าพักอาศัยนั้น คือ ที่อาศัยใด ๆ ซึ่งราชการทหารเห็นจำเป็นจะใช้เป็นประโยชน์ในราชการทหารแล้ว มีอำนาจอาศัยได้ทุกแห่ง

การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ (มาตรา 14)
การทำลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น ให้มีอำนาจกระทำได้ดังนี้
(1) ถ้าแม้การสงครามหรือรบสู้เป็นรองราชศัตรู มีอำนาจที่จะเผาบ้าน และสิ่งซึ่งเห็นว่าจะเป็นกำลังแก่ราชศัตรู เมื่อกรมกองทหารถอยไปแล้ว หรือถ้าแม้ว่าสิ่งใด ๆ อยู่ในที่ซึ่งกีดกับการสู้รบก็ทำลายได้ทั้งสิ้น
(2) มีอำนาจที่จะสร้างที่มั่น หรือดัดแปลงภูมิประเทศหรือหมู่บ้าน เมือง สำหรับการต่อสู้ราชศัตรู หรือเตรียมการป้องกันรักษา ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ทุกอย่าง

การขับไล่ (มาตรา 15)
ถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่งไม่มีภูมิลำเนาอาศัยเป็นหลักฐาน หรือเป็นผู้มาอาศัยในตำบลนั้นชั่วคราว เมื่อมีความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดหรือจำเป็นแล้ว มีอำนาจที่จะขับไล่ผู้นั้นให้ออกไปจากเมืองหรือตำบลนั้นได้
มาตรา 15 ทวิ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดจะเป็นราชศัตรู หรือได้ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ หรือต่อคำสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจกักตัว บุคคลนั้นไว้เพื่อการสอบถามหรือตามความจำเป็นของทางราชการทหารได้ แต่ต้องกักไว้ไม่เกินกว่า 7 วัน

ร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้ (มาตรา 16)
ความเสียหายซึ่งอาจบังเกิดขึ้นอย่างหนึ่งอย่างใด ในเรื่องอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามที่ได้กล่าวมาแล้วในมาตรา 8 และมาตรา 15 บุคคลหรือบริษัทใด ๆ จะร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับอย่างหนึ่งอย่างใดแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ ได้เลย เพราะอำนาจทั้งปวงที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ปฏิบัติและดำเนินการตามกฎอัยการ ศึกนี้ เป็นการสำหรับป้องกันพระมหากษัตริย์ ชาติ ศาสนา ด้วยกำลังทหารให้ดำรงคงอยู่ในความเจริญรุ่งเรืองเป็นอิสรภาพ และสงบเรียบร้อยปราศจากราชศัตรูภายนอกและภายใน

ประกาศผลสอบครู2557

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข
และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์เขตพื้นที่การศึกษา

อ้างจากประกาศ ที่ศธ 0206.6/143 กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557

ทาง สพฐ. จะประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557

เราจึงได้จัดเตรียมประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข ไว้ให้ท่านผู้เข้าสอบครับ คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นนะครับ

ขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตรวจ สอบรายละเอียดประกาศกรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข รวมทั้ง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค จากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เปิดสอบแข่งขันฯ อีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ สัญลักษณ์  icon_wow หมายถึง มีการประกาศรายชื่อแล้ว
คำแนะนำ…หากหายาก ก็ลอง กด Ctrl+F แล้วพิมพ์เขตพื้นที่ฯ ที่ต้องการครับ

ลำดับ

เขตพื้นที่การศึกษา

ลิงค์เว็บเขต

ไฟล์ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ภาค ข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1

กรุงเทพมหานคร

เว็บเขต

2

นนทบุรี เขต1

เว็บเขต

3

นนทบุรี เขต2

เว็บเขต

4

ปทุมธานี เขต1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

5

ปทุมธานี เขต2

เว็บเขต

6

สมุทรสาคร

เว็บเขต

7

นราธิวาส เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

8

ปัตตานี เขต 2

เว็บเขต

9

ชุมพร เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

10

นครศรีธรรมราช เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

11

สุราษฎร์ธานี เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

12

สุราษฎร์ธานี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

13

สุราษฎร์ธานี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

14

ตรัง เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

15

พังงา

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

16

ภูเก็ต

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

17

ระนอง

เว็บเขต

18

กาญจนบุรี เขต 1

เว็บเขต

รอดูที่ลิงค์นี้ครับ

19

กาญจนบุรี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

20

กาญจนบุรี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

21

กาญจนบุรี เขต 4

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

22

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บเขต

23

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เว็บเขต

24

ราชบุรี เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

25

ราชบุรี เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

26

สมุทรสงคราม

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

27

สุพรรณบุรี เขต 2

เว็บเขต

28

สุพรรณบุรี เขต 3

เว็บเขต

29

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

30

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

31

ลพบุรี เขต2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

32

สระบุรี เขต2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

33

อุทัยธานี เขต 2

เว็บเขต

34

กำแพงเพชร เขต 1

เว็บเขต

35

กำแพงเพชร เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

36

ตาก เขต 2

เว็บเขต

37

นครสวรรค์ เขต 2

เว็บเขต

38

เพชรบูรณ์ เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

39

อุตรดิตถ์ เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

40

เชียงใหม่ เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

41

น่าน เขต 2

เว็บเขต

42

แม่ฮ่องสอน เขต 1

เว็บเขต

43

แม่ฮ่องสอน เขต 2

เว็บเขต

44

สกลนคร เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

45

บึงกาฬ

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

46

อุบลราชธานี เขต 3

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

47

นครราชสีมา เขต 4

เว็บเขต

48

นครราชสีมา เขต 5

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

49

นครราชสีมา เขต 6

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

50

กระบี่

เว็บเขต

51

จันทบุรี เขต 1

เว็บเขต

52

จันทบุรี เขต 2

เว็บเขต

53

ชลบุรี เขต 1

เว็บเขต

54

ชลบุรี เขต 3

เว็บเขต

55

ตราด

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

56

ระยอง เขต 1

เว็บเขต

57

ระยอง เขต 2

เว็บเขต

58

สระแก้ว เขต 1

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

59

สระแก้ว เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

ุ60

สพป.ชุมพร เขต 2

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

61

สพม.1– [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

62

สพม.2– [กรุงเทพมหานคร]

เว็บเขต

63

สพม.3– [นนทบุรี-อยุธยา]

เว็บเขต

64

สพม.4– [ปทุมธานี-สระบุรี]

เว็บเขต

65

สพม.5– [สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง]

เว็บเขต

66

สพม.6– [ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ]

เว็บเขต

67

สพม.7– [ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว]

เว็บเขต

68

สพม.8– [ราชบุรี-กาญจนบุรี]

เว็บเขต

69

สพม.9– [สุพรรณบุรี-นครปฐม]

เว็บเขต

70

สพม.10– [เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม]

เว็บเขต

71

สพม.11[สุราษฎร์ธานี-ชุมพร]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

72

สพม.13– [ตรัง-กระบี่]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

73

สพม.14– [พังงา-ภูเก็ต-ระนอง]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

74

สพม.15– [นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา]

เว็บเขต

75

สพม.16[สงขลา-สตูล]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

76

สพม.17[จันทบุรี-ตราด]

เว็บเขต

77

สพม.18[ชลบุรี-ระยอง]

เว็บเขต

78

สพม.19[เลย-หนองบัวลำภู]

เว็บเขต

79

สพม.20[อุดรธานี]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

80

สพม.25[ขอนแก่น]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

81

สพม.26– [มหาสารคาม]

เว็บเขต

82

สพม.29– [อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

83

สพม.30– [ชัยภูมิ]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

84

สพม.32– [บุรีรัมย์]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง

85

สพม.34– [เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน]

เว็บเขต

86

สพม.36– [เชียงราย-พะเยา]

เว็บเขต

87

สพม.38– [สุโขทัย-ตาก]

เว็บเขต

88

สพม.41– [กำแพงเพชร-พิจิตร]

เว็บเขต

89

สพม.42– [นครสวรรค์-อุทัยธานี]

เว็บเขต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค || ลิงค์สำรอง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

90

สศศ.

เว็บสศศ.

อัพเดทล่าสุดที่นี่

การประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2557
 ลำดับที่  เว็บเขตพื้นที่การศึกษา ผลสอบครูผู้ช่วย
ภาค ก และ ภาค ข ภาค ค
สพป.
ภาคกลาง
1  กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบ
2  นนทบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
3  นนทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
4  ปทุมธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
5  ปทุมธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
6  สมุทรสาคร ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
7  สมุทรสงคราม ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
8  สุพรรณบุรี เขต 2
ประกาศผลสอบ
9  สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ
10  พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
11  พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
12  ลพบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
13  สระบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
14  อุทัยธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
15  กำแพงเพชร เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
16  กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
17  นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
18  เพชรบูรณ์ เขต 3
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคอีสาน
19  สกลนคร เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
20  บึงกาฬ ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
21  อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
22  นครราชสีมา เขต 4 ประกาศผลสอบ
23  นครราชสีมา เขต 5 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
24  นครราชสีมา เขต 6
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคตะวันออก
25  จันทบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
26  จันทบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
27  ชลบุรี เขต 1 ประกาศผลสอบ
28  ชลบุรี เขต 3 ประกาศผลสอบ
29  ตราด ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
30  ระยอง เขต 1 ประกาศผลสอบ
31  ระยอง เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
32  สระแก้ว เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
33  สระแก้ว เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคตะวันตก
34  กาญจนบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
35  กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
36  กาญจนบุรี เขต 3
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
37  กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศผลสอบ
38  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศผลสอบ
39  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศผลสอบ
40  ราชบุรี เขต 1
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
41  ราชบุรี เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
42  ตาก เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
ภาคเหนือ
43  อุตรดิตถ์ เขต 2
ประกาศผลสอบ
44  เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลสอบ
45  น่าน เขต 2 ประกาศผลสอบ
46  แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
47  แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศผลสอบ
ภาคใต้
48  นราธิวาส เขต 1
ประกาศผลสอบ
49  ปัตตานี เขต 2
50  ชุมพร เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
51  ชุมพร เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
52  นครศรีธรรมราช เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
53  สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
54  สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
55  สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกาศผลสอบ
56  ตรัง เขต 2
ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
57  พังงา ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
58  ภูเก็ต ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
59  ระนอง ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
60  กระบี่ ประกาศผลสอบ
สพม.
61  สพม.1 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
62  สพม.2 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
63  สพม.3 ประกาศผลสอบ
64  สพม.4 ประกาศผลสอบ
65  สพม.5 ประกาศผลสอบ
66  สพม.6
67  สพม.7 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
68  สพม.8 ประกาศผลสอบ
69  สพม.9 ประกาศผลสอบ
70  สพม.10 ประกาศผลสอบ
71  สพม.11 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
72  สพม.13 ประกาศผลสอบ
73  สพม.14 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
74  สพม.15 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
75  สพม.16 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
76  สพม.17 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
77  สพม.18 ประกาศผลสอบ
78  สพม.19 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
79  สพม.20 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
80  สพม.25 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
81  สพม.26 ประกาศผลสอบ
82  สพม.29 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
83  สพม.30 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
84  สพม.32 ประกาศผลสอบ
85  สพม.34 ประกาศผลสอบ
86  สพม.36 ประกาศผลสอบ
87  สพม.38 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง
88  สพม.41 ประกาศผลสอบ
89  สพม.42 ประกาศผลสอบ
ลิ้งค์สำรอง

90  สศศ. ประกาศผลสอบ

ข่าวฉาวเณรคำ

สวัสดีครับ ทุกท่าน

ปกติแล้ว ผม อ.นเรศ สีละมัย จะไม่ค่อยก้าวก่ายเรื่องการเมืองและศาสนา แต่ครั้งนี้มีหลายคนเรียกร้องให้ผมตีแผ่เรื่อง “หลวงปู่เณรคำ” บ้างเผื่อจะได้เป็นคติสอนใจผู้คนอย่าได้หลงผิด

ก่อนอื่น ผมต้องขอออกตัวก่อนว่า ข้อมูลที่ผมนำเสนอนั้นเป็นข้อมูลจากการสืบค้นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด และที่สำคัญ ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้แม้แต่นิดเดียว

ผมทำหน้าที่เพียงแค่ “สื่อข่าว” ตามที่สมาชิกของผมเรียกร้องเท่านั้น

ผมยังยืนยันว่า “พระพุทธศาสนา ที่แท้จริงอยู่ที่ โอวาทปาฏิโมทย์” ซึ่งกล่าวไว้ว่า

ข้อ 1. ทำความดี

ข้อ 2. ละเว้นความชั่ว

ข้อ 3. ทำจิตใจให้ผ่องแผ้วใสบริสุทธิ์

หลักธรรมทั้ง 3 ข้อนี้ ผมคิดว่าเป็นหลักธรรมที่เป็นทางสายกลางสำหรับทุกๆศาสนา ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตาม

ดังนั้น ถ้าท่านมีสติระลึกถึงธรรม 3 ข้อนี้ ท่านจะกลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสุขกาย สุขใจตลอดกาลนาน

ทั้งหมดนี้ ผมได้ชี้แจงไปหมดแล้ว ทีนี้ก็ได้เวลาไปเรียนรู้ “ข่าวฉาวเณรคำ” ได้แล้ว

ขอบคุณมากครับ

ปล. ผมมีลิงค์เชื่อมโยงไปหาต้นฉบับข่าวทั้งหมด ท่านสามารถตรวจสอบได้ตามลิงค์ต่างๆ

ฟันยางกระเด็น !

เณรคำถูกจับแพ้หลักฐานยกแรก

อีก 8 ข้อหา ไม่รู้จะหนักหนาปานใด

งานนี้พูดได้คำเดียวว่า เมาหมัด !

ดีเอสไอ เผยผลพิสูจน์ “ภาพฉาว” เณรคำ “เป็นภาพจริง” และ “ไม่มีรอยตัดต่อหรือตกแต่ง” ดังนั้น เณรคำจึง “แพ้คดี” เป็นยกแรก ซึ่งผลการพิสูจน์ครั้งนี้ เป็นตัวชี้ว่า ทั้งบักเณรคำและบรรดาสมุน ตั้งแต่ ดร.สนอง วรอุไร และเครือข่ายกัลยาณธรรม และใครต่อใคร ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปั้นอรหันต์กำมะลอตัวนี้ออกมาทำลายพระพุทธศาสนา ล้วนแต่เป็นกระบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงชาวไทยทั้งโลก เป็นเครือข่ายโยงไยมหาศาล มีเงินหมุนเวียนเป็นพันๆ ล้าน จึงต้องรื้อออกมาดูทั้งหมดว่ามีใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังกระบวนการดังกล่าว เพราะเชื่อได้เลยว่า ลำพังเณรคำคนเดียวไม่มีทางจะทำเรื่องระยำระดับโลกเช่นนี้ได้แน่นอน ดังนั้น ต้องขยายผล !

หมายเหตุ : เมื่อผลพิสูจน์ภาพออกมาเช่นนี้ ก็เป็นหลักฐานชั้นดีในทางศาลสงฆ์ ที่จะวินิจฉัยว่า “เณรคำขาดจากความเป็นพระแล้ว”

เผยผลพิสูจน์ภาพเณรคำ-ไม่ตัดต่อ

สำนักนิติวิทยาศาสตร์เผยผลตรวจสอบภาพเณรคำนอนคู่หญิงสาวไม่พบว่าเป็นภาพตัดต่อหรือแก้ไข เพราะเม็ดสีในภาพไม่กระจาย

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) แถลงว่า ผลการตรวจสอบภาพถ่ายของพระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่ พระเณรคำที่นอนหนุนหมอนใบเดียวกับหญิงสาว ตามคำร้องของ นายสุขุม วงศ์ประสิทธิ์ โฆษกสำนักสงฆ์ขันติธรรม ที่นำภาพมาให้สำนักนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสอบว่าเป็นภาพตัดต่อหรือไม่นั้น พบว่าจากการตรวจสอบไม่พบว่าภาพมีการตัดต่อแต่อย่างใด

“จากการตรวจสอบของสำนักนิติวิทยาศาสตร์ สรุปว่าไม่มีการตัดต่อหรือตบแต่งแก้ไขภาพดังกล่าว ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่า ภาพดังกล่าว ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ภาพของบุคคลดังกล่าวที่นอนกับพระวิรพลนั้นเป็นหญิงหรือชาย ไม่มีการตัดต่อเพราะเม็ดสีในภาพไม่กระจาย ข้อมูลในภาพไม่มีการบันทึกวันเวลา เนื่องจากเป็นภาพที่มีการบันทึกซ้ำและส่งต่อๆกันมาทางอินเทอร์เน็ต”นายธาริตกล่าว

อนึ่งก่อนหน้านี้ นายสุขุม ได้อ้างถึงที่มาของภาพถ่ายดังกล่าวว่า มาจากเด็กนักเรียนในจ.ศรีสะเกษ นำภาพนี้ไปตัดต่อ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องพบว่ามีจุดต้องสัย 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่1เชื่อว่าไม่มีกล้องชนิดใดสามารถถ่ายภาพได้มาเพียงใบหน้าเสี้ยวหนึ่งของฝ่ายหญิงเท่านั้น จุดที่ 2 รอยหมอนด้านที่สุภาพสตรีนอนไม่มีรอยยุบลงไป ในลักษณะคนนอน จุดที่ 3 เส้นผมของสุภาพสตรี คล้ายกับไม่ได้นอนในหมอน และจุดที่4 สีของภาพไม่มีความกลมกลืนกัน

ข่าว : โพสต์ทูเดย์

11 กรกฎาคม 2556

บ้านเณรคำใน U.S.A.

เผยชื่อ “วิรพล สุขผล” เจ้าของบ้านเล็คเอลซานอร์ แคลิฟอร์เนีย ไม่ไกลจากวัดรัตนปัญญาเมืองวิลโดม่าร์

แหล่งข่าวรายงานว่า สามารถตรวจสอบและพบว่า นายวิรพล สุขผล มีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเลขที่ 32140 Ortega Hwy. Lake Elsinore CA 92530 ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมเณรคำจึงต้องบินเข้าอเมริกา ด้วยสาเหตุว่า

1. วัดโพธิญาณราม เมืองตวกหน่ง ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งมี พระครูภาวนาวรธรรมวิเทศ (ปานขาว) พระชาวลาว สัญชาติฝรั่งเศส เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่แม้จะไม่สังกัด แต่ก็ใกล้ชิดกับวัดสระเกศ ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แน่นอนว่าย่อมจะเกิดความกดดันอย่างแรงต่อพระปานขาว ในฐานะผู้ให้ที่พักพิงแก่เณรคำ อันมีผลกระทบกับภาพพจน์ของวัดสระเกศได้ ถ้าไม่เชิญเณรคำออกจากวัด พระปานขาวก็อาจจะเจอปัญหาใหญ่กับตัวเองถึงกับเหยียบวัดสระเกศไม่ได้ เมื่อเข้าวัดสระเกศไม่ได้ก็อย่าหวังว่าจะเข้าวัดไหนในประเทศไทยได้ เพราะสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ใครไหนจะกล้ารับรอง ดังกรณีพระพรหมวังโส เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งบวชกับสมเด็จพระพุฒรจารย์ แต่ทำการบวชภิกษุณีโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงต้องถูกตั้ดหางปล่อยวัดไป ดังนั้น เมื่อถึงคราวต้องเอาตัวรอด พระปานขาวก็จำเป็นต้องให้เณรคำ “ออก”

2. เมื่อวัดโพธิญาณรามไม่เอาแล้ว ก็หมดที่อาศัยในฝรั่งเศส เพราะเณรคำเข้าฝรั่งเศสได้ด้วยคำเชิญของพระปานขาว

3. ตามหลักฐานด้านล่างนี้ แสดงให้เห็นว่า เณรคำมีฐานะเป็นเจ้าของบ้าน หรือมีบ้านส่วนตัวอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ดังนั้น จึงมีสิทธิ์เต็มที่ในการอยู่อาศัย โดยไม่ต้องอาศัยบ้านใครหลบซ่อน แถมเณรคำยังคงมี “สาวก” ในรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถเป็นที่พึ่งพิงได้ เพราะเคยเกื้อกูลกันมาก่อน

4. หากจะเข้าอเมริกาก็ต้อง “รีบเข้า” ก่อนที่ทางเมืองไทยจะมีหมายจับจากศาล คือว่า ตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่ข่าว ยังไม่เป็นคดีความ หรือที่เป็นๆ ก็เป็นเพียงคดีทางสงฆ์เท่านั้น ส่วนทางบ้านเมืองนั้นยังมีอีกหลายขั้นตอนหรืออีกหลายวัน จึงพอมีเวลาที่จะรีบเข้ามาตั้งตัวในสหรัฐอเมริกา ขืนช้าไปกว่านี้ก็อาจจะถูกกักตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ ส่วนเรื่องว่าถ้ามีหมายศาลที่เมืองไทยแล้วจะทำอย่างไร ก็ต้องค่อยว่ากันต่อไป

5. ลุ้นกันที่ “คดีความ” ในมูลฐานทั้ง 8 ข้อ ที่ดีเอสไอชงขึ้นมาเพื่อขอหมายจับต่อศาล ถ้าหนึ่งในนั้นมีเรื่อง “ยาเสพติด” ด้วยละก็ งานนี้เณรคำมีหวังถูกอเมริกาจับตัวส่งเมืองไทย เพราะไม่ว่าเมืองไหนก็ไม่เลี้ยงคนที่พัวพันการค้ายาเสพติด แต่ถ้าหลุดเรื่องยาเสพติดแล้ว เณรคำก็จะเป็นอิสระในสหรัฐอเมริกา เพราะข้อหาทางศาสนานั้นเป็นข้อยกเว้นในระเบียบการขอตัวผู้ร้ายข้ามแดน

และนี่คือสาเหตุว่า ทำไมเณรคำต้องไปอเมริกา

แกรนด์ ดีด หรือโฉนดที่ดิน แสดงชื่อเจ้าของ

รายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการซื้อขาย


แผนที่ที่ตั้งของบ้านเณรคำ ที่เลค เอลซานอร์

ภาพบ้านเณรคำ

กลุ่มผู้สนับสนุนเณรคำในแคลิฟอร์เนีย

(ที่ 3 จากซ้าย นางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดยูเอสเอ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคมแอลเอ ก็เป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์เณรคำด้วย)


หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าอเมริกาของเณรคำ

แอ่นแอ๊น Welcome home !

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม รายงาน

10 กรกฎาคม 2556

“ค้นรังเณรคำ”

ดีเอสไอ บุกตรวจบ้านเณรคำ

พบเป็นคฤหาสน์หรูกลางสลัมอุบล
ภาพ : ไทยรัฐ

10 กรกฎาคม 2556

“กัปตัน ปิยะ”

เดินทางเข้าพบดีเอสไอ ให้การเณรคำ

กัปตันการบินพลเรือนผู้ขับเครื่องบินให้พระเณรคำ เดินทางให้ข้อมูลกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ


ภาพ
: ไทยรัฐ

10 กรกฎาคม 2556

กองปราบบุกคฤหาสน์
เณรคำ

ตกแต่งเริ่ดหรู

แต่..ไม่พบสมบัติล้ำค่า

ฮ่าๆ มันคงไม่หน้าโง่รอให้ตำรวจบุกตรวจค้นหรอก ออกข่าวมานานเป็นเดือน ป่านนี้คงนอนเกาสะดืออยู่กับบักปานขาวที่ปารีสโน่นแล้วย่ะกองปราบบุกค้นคฤหาสน์เณรคำ พบเฟอร์นิเจอร์หรู “เซฟ” บิวท์อิน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 9 กรกฎาคม พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผบก.ป. มอบหมายให้ พ.ต.อ.วรวุฒิ คุณะเกษม ผกก.3 บก.ป. พ.ต.อ.เอกพงษ์ พลมณี รอง ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สวิก นุชเจริญผล พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ กก.3 บก.ป.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปง.นำหมายค้นศาลจังหวัดอุบลราชธานี เข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก ประธานสงฆ์วัดป่าขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็นบ้านพัก 3 หลัง ในพื้นที่กว่า 2 ไร่ ตั้งอยู่ใน จ.อุบลราชธานี

จุดแรก ตรวจค้นบ้านพักเลขที่ 999 บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร ของนายรัตน์ และนางสุดใจ สุขผล บิดาและมารดาของหลวงปู่เณรคำ รวมทั้ง นายจำนงค์ สมเทพ พี่ชายต่างบิดาของหลวงปู่เณรคำ พบในบ้านตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วยเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ และโคมไฟชาโดเลีย มีนางสุขใจ เป็นผู้นำตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบเอกสารใบเสร็จรับเงินต่างๆ จำนวนหนึ่งจึงอายัดไว้ตรวจสอบ แต่ไม่พบรถหรู

จุดที่ 2 ที่อาคารไม้ เป็นบ้านพักหลังเก่าของครอบครัวในอาณาบริเวณเดียวกัน และจุดที่ 3 เป็นบ้านพักอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พบตู้เซฟขนาดใหญ่มีการสร้างติดกับผนังอาคาร แต่ไม่พบทรัพย์สินมีค่าใดๆ

ข่าว : มติชน

10 กรกฎาคม 2556

Kick Out – ถีบหัวส่ง !

สงฆ์ศรีสะเกษลงมติ “อเปหิ” อรหันต์เณรคำ

อา..น่าจะเป็นมติ “นิพพาน” ครั้งประวัติศาสตร์ในพระพุทธศาสนา เมื่อพระสงฆ์ศรีสะเกษลงมติขับไล่ “พระอรหันต์” เณรคำออกจากสังกัด เพราะไม่เคยปรากฎมาก่อนว่าพระอรหันต์จะถูกขับไล่มาก่อน นอกจากอลัชชี !

ก่อนสิ้นชาติ (ชาติสุดท้าย) ก็ไร้สังกัด

นับเป็นการเริ่มต้นไม่กลับมาเกิดอย่างแท้จริง

นับถือเณรคำว่าทำได้จริง ไม่ได้โม้

</body>

มติคณะสงฆ์ศรีสะเกษอเปหิ ‘เณรคำ’ แล้ว


ที่วัดป่ารังสฤษฏ์ ตำบลดูน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ พระราชธรรมโกศล เจ้าอาวาสวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะสงฆ์ระดับเจ้าคณะอำเภอในเขต จ.อุบลราชธานี ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับพระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ(ธ) พร้อมกับคณะสงฆ์ที่เป็นระดับเจ้าคณะอำเภอในเขต จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือในการพิจารณาความผิดของหลวงปู่เณรคำ โดยมีนายพยม ธารีชาญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวิรอด พรรณนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นำคณะเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเข้าร่วมประชุม อำนวยความสะดวกในการบันทึกรายงานการประชุม

ทั้งนี้พระครูวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอที่ประชุมสงฆ์ในวันนี้ว่า ขณะนี้พระวิรพลไม่สามารถติดต่อได้และอยู่ยังต่างประเทศ คณะสงฆ์เห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นความเสื่อมต่อพระศาสนา จึงได้ลงมติเบื้องต้นว่า ให้ขับพระวิรพลออกจากหมู่สงฆ์จังหวัดศรีสะเกษนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตามทางพระราชธรรมโกศลยังคงยืนยันให้ผ่านวันที่ 12 กรกฎาคมไปก่อน จึงทำให้ ที่ประชุมคณะสงค์ทั้งสองจังหวัดยังไม่สามารถมีมติรวมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมา

ข่าว : คมชัดลึก

10 กรกฎาคม 2556

เปิดมรรค “8″ อรหันต์เณรคำ

ทุกมรรคนำไปสู่ “คุก” หมด

เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ระดับเห็นแล้วช็อกโลก ไล่ตั้งแต่พรากผู้เยาว์-ขับรถชนคนตาย-เลี่ยงภาษี-ฟอกเงิน ฯลฯ อูย ! พูดได้คำเดียวว่า ไม่มีความระยำสิ่งใดในโลกที่เณรคำไม่เคยทำ ชาติหน้าไม่ขอมาเกิดนั้นคงเป็นเรื่องจริง

ไอ้หยา ตั้ง 8 ข้อหาเชียวเหรอ

เผย 8 คดีอุกฉกรรจ์เณรคำ

ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) นำโดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.พศ. ในฐานะเลขานุการมหาเถรสมาคม เพื่อหารือถึงการวางแนวทางสืบสวนเส้นทางการเงินต้องสงสัยและการประพฤติไม่เหมาะสมของพระวิรพล ฉัตติโก (สุขผล) หรือ หลวงปู่เณรคำ ว่า จากข้อมูลพบว่าการกระทำของหลวงปู่เณรคำ เข้าข่ายเป็นความผิด ต้องถูกดำเนินคดีรวม 8 ฐานความผิด คือ

1. การใช้สื่อสารสนเทศลงโฆษณาอันเป็นเท็จ ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน เบื้องต้นถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 เกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และเป็นความผิดตามบัญชีแนบท้ายของ พ.ร.บ.สอบสวนคดีพิเศษ เนื่องจากมีการอ้างว่าได้เข้าเฝ้าพระอินทร์ ซึ่งพระอินทร์สั่งให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่ด้วยทองคำ 9 ตัน ดีเอสไอวิเคราะห์แล้วเห็นว่าความผิดสำเร็จแล้ว

2. กรณีการกระทำชำเราเด็กหญิงและพรากผู้เยาว์ซึ่งเป็นความผิดอาญา มาตรา 277 และ 317 วรรค 3

3. กรณีมีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษีรถหรู ซึ่งเบื้องต้นพบรถต้องสงสัย 9 คัน ทั้งบีเอ็มดับเบิลยู มินิคูเปอร์ นิสสันเซฟิโร่ ซึ่งน่าจะมีการนำออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และรถเบนซ์อีกจำนวนหนึ่งที่ซื้อใน จ.อุบลราชธานี

4. กรณีเสพยาเสพติดให้โทษ

5. การแสดงและใช้วุฒิการศึกษาเท็จว่าจบดอกเตอร์จากมหาวิทยาลัยสันติภาพโลก เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา

6. คดีฆ่าคนตายโดยประมาทจากการขับรถชนคนตาย

7. ความผิดฐานฟอกเงินกรณีการเบียดบังเงินบริจาคไปซื้อทรัพย์สินและการนำเงินไปฝากในต่างประเทศ

8. การอวดอุตริ อภินิหาร

ทั้งนี้ หลังรับเป็นคดีพิเศษแล้ว ดีเอสไอจะประสานให้กองบังคับการกองปราบปรามส่งสำนวนที่สืบสวนได้มาอยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ

นายธาริตกล่าวอีกว่า หลังพบพฤติการณ์ความผิดค่อนข้างชัดเจน จะทำหนังสือถึง ผอ.พศ. เพื่อขอให้ดำเนินการให้เณรคำพ้นจากความเป็นสงฆ์ ซึ่งจะเริ่มกระบวนการทันที นอกจากนี้ดีเอสไอจะขอให้ พศ.ถอนพาสปอร์ตจากกระทรวงการต่างประเทศทันที โดยจะส่งผลให้การอยู่ในประเทศฝรั่งเศสของหลวงปู่เณรคำเป็นการพำนักอยู่โดยไม่มีหนังสือเดินทาง จำเป็นต้องผลักดันออกนอกประเทศฝรั่งเศ

ข่าว : มติชน

10 กรกฎาคม 2556

ได้ฤกษ์ “วางบิล” เณรคำ

สงฆ์ศรีสะเกษตามก้นดีเอสไอ

ขืนช้าก็จะโดนพุทธอิสระฟ้องอาญาเพิ่ม

แบบนี้เรียกว่า “ดาบจ่อคอหอย” ฮ่ะ !

ฮ่าๆๆ ตำรวจยังกราบตีน

คิดหรือว่าจะทำอะไรกูได้

</body>

9 ก.ค. เริ่มสอบอธิกรณ์ ‘เณรคำ’ แล้ว

คณะสงฆ์ศรีสะเกษเข้านมัสการเจ้าคณะภาค 10 หารือกรณี ‘เณรคำ’ 9 ก.ค. เริ่มสอบอธิกรณ์แล้ว จี้ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์เสพเมถุนกับสีกาจนมีบุตร


8 ก.ค.2556 ที่วัดบึงพระลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด พระครูสิริวินัยวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ พระครูวัชรสิทธิคุณ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ พระครูธรรมธรคำไข โสดาจาโร ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด พร้อมนายวิรอด ไชยพรรณา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 เพื่อขออนุมัติจัดประชุมคณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี ในวันที่ 9 ก.ค.2556 ที่วัดประชารังสิต อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เพื่อพิจารณาดำเนินการทางวินัยสงฆ์กับพระวิรพล ฉัตติโก หรือหลวงปู่เณรคำ ตามที่ตกเป็นข่าว

ขณะที่พระธรรมฐิติญาณ กล่าวว่า ทราบรายละเอียดแล้วเพียงบางส่วนเท่านั้น เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการกล่าวหา ต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและรอการรายงานจากคณะสงฆ์ในพื้นที่ถึงพฤติติกรรมอย่างละเอียด สำหรับการประชุมสงฆ์วันที่ 9 ก.ค.ก็ขอให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากพบว่าผิดก็ให้ดำเนินการตามผิด ไม่ได้ปกป้องใคร

“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีการเสพเมถุนกับสีกาจนมีบุตรนั้น ขณะนี้ไม่มีใครสามารถเอาเณรคำมาตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้และเจ้าหน้าที่คิดว่าจะขอตรวจผู้เป็นแม่เณรคำแทนนั้น หากผู้เป็นแม่ยินยอมก็ถือเป็นเรื่องดี ที่จะนำความกระจ่างสู่สังคม แต่หากไม่ยอมก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการ” เจ้าคณะภาค 10 กล่าวและว่า

อย่างไรก็ตามหากที่ประชุมสงฆ์มีข้อสรุปออกมาอย่างไรก็ให้ดำเนินการตามนั้น หากเห็นว่ามีความผิดตามวินัยสงฆ์ถึงขั้นให้สึก ก็สามารถทำได้ทันที แม้เจ้าตัวจะอยู่ต่างประเทศ และไม่ยอมกลับเมืองไทยก็ตาม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะสงฆ์มีอำนาจตัดสินใจได้อย่างเต็มที่ ส่วนกรณีอื่นๆก็คงปล่อยเป็นหน้าที่ของกฏหมาย

ข่าว : คมชัดลึก

9 กรกฎาคม 2556

ประมวลข่าวเณรคำ

ขอบคุณภาพและข้อมูลทั้งหมดจาก http://www.alittlebuddha.com