ขั้นที่ 2 ของการหาเงินออนไลน์วันละ1,000บาท

สวัสดีครับทุกท่าน หลังจากขั้นตอนที่ 1 ของการหาเงินออนไลน์วันละ 1,000 บาท ได้รับการเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามบทความผมในหลายๆเรื่องที่ผ่านมา

ประเด็นหลักๆของขั้นตอนที่ 1 คือ การตอบตัวเองให้ได้ว่า “ทำไมต้องหาเงินออนไลน์” และ “ทำไมต้องเป็นวันละ 1,000 บาท”

พอมาถึงขั้นตอนที่2ของการหาเงินออนไลน์วันละ 1,000 บาท ผมจะพาทุกท่าน “สร้างแรงจูงใจ” ขึ้นมา ทุกท่านจงจำเอาไว้เสมอว่า “ทุกๆการกระทำของเรา เกิดจากจิตใต้สำนึกเป็นตัวสั่งการให้ลงมือทำ” ดังนั้น จิตใต้สำนึกจะสั่งร่างกายให้ลงมือทำ ส่วนร่างกายจะทำตามหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือ “แรงจูงใจ” นั่นเอง


ดังนั้น ก่อนที่ทุกท่านจะลงมือทำหรือไม่ทำอะไรก็ตาม มันมีแรงผลักดันมาจาก “แรงจูงใจ” ดังนั้น วันนี้ ผมจะมาเปิดเผยความหมายที่แท้จริงของ แรงจูงใจในการทำงาน ถ้าทุกท่านพร้อมแล้ว เราไปเรียนรู้กันเลยครับ…

แรงจูงใจ (Motivation) ในความหมายทางจิตวิทยาหมายถึง สภาวะของบุคคลที่ถูกกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ไปยังจุดหมายปลายทาง 

แรงจูงใจในการหาเงินล้าน จึงเป็นปัจจัยให้บุคคล พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วที่สุด

เฮอร์เบิร์ต จี ฮิคส์ (Herbert G. Hicks) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นผลของความแตกต่าง ระหว่างความต้องการ หรือความอยากได้ (aspiration) กับความสำเร็จ (achievement) คือ
Motivation = Aspiration – Achievement

อธิบายได้ว่า ถ้าความต้องการหรือความอยากได้ มีมากกว่าความสำเร็จ จะบอกเราได้ว่าเป็นการจูงใจหรือแรงจูงใจเป็นบวก หมายถึงว่า เราสามารถจูงใจบุคคลให้กระทำกิจกรรมได้ หากว่าความสำเร็จของเขา ยังไม่เท่ากับความอยากได้ และแรงจูงใจมีค่าเป็นศูนย์ เมื่อเขาประสบความสำเร็จในการทำสิ่งนั้นแล้ว

แต่ในความเป็นจริงบางกรณี บุคคลนั้น ประสบความสำเร็จตามความต้องการ(ความอยากได้) ตามที่ตั้งใจไว้ในครั้งแรกก็จริง แรงจูงใจของเขากลับไม่ลดลงเท่ากับศูนย์ เนื่องจากเขาขยับความต้องการอยากได้สูงขึ้นไปได้อีกและ ความสำเร็จจะเป็น สิ่งที่วิ่งตาม ความต้องการไปเรื่อย ๆ

เช่น บุคคลต้องการอยากได้เงินเดือนขึ้น ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อเขาสมหวังได้เงินเพิ่ม ตามความต้องการครั้งแรก เขากลับคิดว่าเขาน่าจะได้เพิ่มสัก ๔,๐๐๐ บาท 

จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจ ยังมีอยู่ตราบเท่าที่ความสำเร็จพึงพอใจยังไม่เท่ากับความต้องการอยากได้

ดร. ดักลาส แมคเกรเกอร์ ศาสตราจารย์สาขาการบริหารอุตสาหกรรม แห่ง เอ็ม.ไอ.ที. ได้กล่าวว่า

“แรงจูงใจคือ แนวโน้มแห่ง การพัฒนาความสามารถ ที่จะรับผิดชอบงาน เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษย์ทุกคน”

และจากข้อเขียนของเขาเมื่อปี ๑๙๖๐ เขาได้กล่าวว่า

“เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร ที่ต้องสร้างโอกาสใน การพัฒนาตนเอง และการก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน”
(ที่มา : หลักจิตวิทยาการบริหาร กอปรเชษฐ ตยัคคานนท์ แปล, หน้า ๑๕๖)

นั่นหมายถึงผู้บังคับบัญชาจะต้องรับผิดชอบในการสร้างแรงจูงใจ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน(ในแง่ของการบริหาร) ส่วนในแง่ของการทำธุรกิจของตัวเอง สามารถประยุกต์เอาทักษะการบริหารเหล่านี้ไปปรับให้เป็นแนวทางที่ถูกต้องกับตัวเองให้มากที่สุด

เนื่องจากบุคคลจะมีความต้องการความสำเร็จ ความพอใจ ความสนใจ ที่แตกต่างกันออกไป การสร้างแรงจูงใจในแต่ละคนจึงมีหลายวิธี เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา มีข้อสังเกตว่าถึงแม้ แรงจูงใจจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของบุคคล แต่ในขณะเดียวกัน พฤติกรรมที่คนแสดงออกนั้น อาจจะแตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้เพราะผลจากประสบการณ์ แนวคิดเฉพาะบุคคล และสภาพแวดล้อมดังนี้

(๑) ถ้าบุคคลมีความสนใจในสิ่งใดก็จะเลือกแสดงพฤติกรรม และมีความพอใจที่จะทำกิจกรรมนั้นๆ รวมทั้งพยายามทำให้เกิดผลดีที่สุด

(๒) ความต้องการจะเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการนั้น

(๓) ค่านิยมในการมองเห็นคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ เช่น ค่านิยมทางเศรษฐกิจ สังคม ความงาม จริยธรรม วิชาการเหล่านี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้แรงขับของพฤติกรรมตามค่านิยมนั้น

(๔) ทัศนคติที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีผลต่อพฤติกรรมนั้น เช่น ถ้ามีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ก็จะทำงานด้วยความทุ่มเท

(๕) ความมุ่งหวังที่ต่างระดับกัน ก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับต่างกันก็เกิดแรงกระตุ้นที่ต่างระดับกันด้วย คนที่ตั้งระดับความมุ่งหวังไว้สูงจะพยายามมากกว่าผู้ที่ตั้งระดับความมุ่ง หวังไว้ต่ำ

(๖) การแสดงออกของความต้องการในแต่ละสังคมจะแตกต่างออกไป ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมของตน ยิ่งไปกว่านั้นคนในสังคมเดียวกัน ยังมีพฤติกรรมในการแสดงความต้องการ ที่ต่างกันอีกด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากการเรียนรู้ของคน

(๗) ความต้องการอย่างเดียวกัน แต่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันได้ตามประสบการณ์เดิมของแต่ละคน

(๘) แรงผลักดันที่แตกต่างกัน ทำให้การแสดงออกของพฤติกรรมที่เหมือนกันได้

(๙) พฤติกรรมอาจสนองความต้องการได้หลาย ๆ ทาง และมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกัน เช่น ตั้งใจทำงาน เพื่อไว้ขึ้นเงินเดือนและได้ชื่อเสียงเกียรติยศ ความยกย่องและยอมรับจากผู้อื่น

______________________________
เป็นไงบ้างครับ สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับ “แรงจูงใจ” ในมุมของการบริหาร ส่วนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการหาเงินออนไลน์วันละ 1,000 บาท นั้น ทุกท่านอาจจะมีแรงจูงใจในการสร้างเงินล้านด้วยกาแฟ ดังรายการต่อไปนี้

– แรงจูงใจด้านการมีอิสรภาพในการทำงาน แล้วได้เงินตลอด 24 ชั่วโมง
– แรงจูงใจด้านการทำให้ความฝันกลายเป็นความจริง
– แรงจูงใจด้านความสุขจากการทำอะไรก็สำเร็จ
– ฯลฯ ………….

สำหรับตัวผม ที่ใช้แรงจูงใจในการทำงาน ผมมองว่า “การที่ใครจะสามารถหาเงินวันละ 1,000 บาทได้  นั่นคือแรงจูงใจชั้นเยี่ยมที่สุด เพราะ ถ้าได้วันละ 1,000 โอกาสที่จะได้รับรายได้มากกว่านี้ ก็มีโอกาสเป็นได้สูง เช่น วันละ 2,000 วันละ 5,000……….”

แรงจูงใจแค่นี้ยังไม่พอ เพราะมันยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

การค้นหาคำตอบสุดท้ายของเป้าหมายนั้นๆ มีความสำคัญมากๆ เช่น เราตั้งเป้าสร้างรายได้ออนไลน์วันละ 1,000 บาท ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้าย  ดังนั้น เพื่อให้ได้คำตอบสุดท้าย เราต้องวิเคราะห์ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่น ต้องตอบให้ได้ว่า เอาเงินรายได้วันละ 1,000 บาทนี้ไปบริหารจัดการอะไรบ้าง?

– บางคนอาจจะเก็บออมเพื่อใช้ในอนาคต
– บางคนอาจจะนำเอาเงินส่วนนี้ไปต่อยอดเรื่อยๆจนสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มแบบทวีคูณ
– บางคนอาจจะนำเอาเงินส่วนนี้ ไปทำบุญ ฯลฯ…….

แล้วท่านละครับ ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้อง เขียนมันออกมาว่า “ท่านต้องการรายได้วันละ 1,000 บาท เพื่อไปทำอะไร………….?”

ผ่านขั้นที่ 1 คือ ตอบตัวเองได้แล้วว่า ทำไมต้องหาเงินออไลน์ และทำไมต้องวันละ 1,000 บาท?
ผ่านขั้นที่ 2 คือ สร้างแรงจูงใจในการสร้างรายได้ออนไลน์วันละ 1,000 บาท

บทความถัดไป จะเป็นหัวข้อที่สำคัญ มากๆ ที่ทุกท่านจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด ดังนั้น อย่าลืมกดติดตาม หรือกฏไลค์ให้เยอะๆนะครับ

________________________________
ขอให้มีความสุขในการเรียนรู้

Mr. Wealthy