วิชาที่ต้องสอบบรรจุครูผู้ช่วยฯ(ท้องถิ่น)

art_42009320

สอบท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล 2556 สอบวิชาอะไรบ้าง

สวัสดีครับ ทุกท่าน เนื่องจากมีหลายท่านสนใจใคร่รู้ว่า การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล ฯลฯ นั้น มีวิชาอะไรบ้างที่ต้องสอบ? ผมเลยไปรวบรวมมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้กันครับ นอกจากนั้น ผมยังได้นำเอาข้อกฏหมายที่สำคัญๆ มาแจกฟรี! ให้กับทุกท่านด้วยครับ  คลิกอ่านข้อมูลกันก่อน
ในการเปิดสอบ ท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี 2556 นี้ จะเป็นการสอบโดย กสถ. ดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งเป็นการเปิดสอบที่แตกต่างจากการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการของ อปท. หรือการเปิดสอบขึ้นบัญชีผู้ผ่านภาค ก. ของท้องถิ่นในครั้งก่อนเป็นอย่างมาก

ในการสอบครั้งนี้จะ สอบภาค ก. และภาค ข. ในวันเดียวกัน (ภาค ก. สอบตอนเช้า ภาค ข. สอบตอนบ่าย) และหากสอบผ่าน 60 % ทั้งสองภาค ถึงจะมีสิทธิสอบในภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ต่อไป

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบ

– ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และ

– ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่งดังนี้
1.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย

1.2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ ต่างๆ จากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

1.3 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดฟรี คลิกเลย)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ภาค ข. ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ที่สมัครสอบ) เช่นสมัครสอบช่างไฟฟ้า ก็จะสอบเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พรบ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ควบคุมอาคารฯ เป็นต้น
2. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (คล้ายของภาค ก.) ประกอบด้วย
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ. 2540
– พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หาก ต้องการดูว่าตำแหน่งที่คุณสมัครจะสอบภาค ข. วิชาอะไรบ้างให้ดูในไฟล์เอกสารที่ กสถ. ประกาศรับสมัครชื่อ “หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.