แจกฟรี! พรบ.สภาตำบล2537(แก้ไขเพิ่มเติม)

แจกฟรี! กฎหมายที่ต้องสอบ ในการสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล

สืบเนื่องจากในเกณฑ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด อปท. อบจ. เทศบาล ฯลฯ ได้กำหนดประเด็นในการสอบ ซึ่งแบ่งเป็น ภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค.

ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องออกข้อสอบแน่นอน ผมจึงได้นำเอากฏหมายทั้ง 9 เล่ม มาแจกให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันครับ

กฏหมายทั้ง 9 เล่ม ประกอบด้วย

(ดาวน์โหลดฟรี คลิกเลย)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในบทความนี้ ผมจะแจก เล่มที่ 4 คือ

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คลิกอ่านได้เลยครับ

 

ติดต่อ/พูดคุย กับ Admin ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางที่ 1 : เพิ่มเพื่อนทางไลน์ เพื่อคุยกับผมโดยตรง โดยการ สแกนคิวอาร์โค๊ด ข้างล่าง

qr-code-ajanjho

ช่องทางที่ 2 : ติดต่อผ่านระบบ Auto Responder

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad-%e0%b9%82%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b5

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *